مدیران صنایع چه خدمات متفاوتی دریافت خواهند کرد:

کاریار ارقام با تکیه بر تجربه ۲۰ ساله در تربیت کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات کسب و کارهای مختلف و ارائه مشاوره و راهکار به صنایع مختلف، راهکارهای منحصر بفرد و ویژه متناسب با شرایط و ویژگیها و کاربردهای فناوری اطلاعات در صنایع مختلف اندیشیده و آمادگی بکارگیری تجربیات ۲۰
ساله خود را در طراحی راهکارهای سازمانی خاص برای صنایع مختلف از جمله کسب کارهای زیر خواهد داشت:

کسب و کارهای کوچک و متوسط:

· طراحی ساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب با فضای کسب و کار

· استفاده از راهکارهای ارزان، با قابلیت راه اندازی سریع و سادگی در اجرا، ایمن و قابل اطمینان (Plug and Play)

· تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز

· پشتیبانی و نگهداری ساختارهای فناوری اطلاعات به صورت حضوری یا از راه دور

· تامین تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز

· طراحی و اجرای راهکارهای فناوری اطلاعات در اتوماسیون اداری و ارتباطات داخلی و خارجی ایمن، سرویسهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز

دانشگاهها، مدارس، مجتمع های آموزشی، آموزشگاهها و سایر مراکز آموزشی:

· طراحی ساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب با فضای کسب و کار

· استفاده از راهکارهای ارزان، با قابلیت راه اندازی سریع و سادگی در اجرا، ایمن و قابل اطمینان (Plug and Play)

· تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز

· پشتیبانی و نگهداری ساختارهای فناوری اطلاعات به صورت حضوری یا از راه دور

· تامین تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز

· مدیریت کاربران و سرویسهای ارائه شده به گروههای کاربری مختلف در محیطی امن و حفاظت شده

· برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و کارگاههای آموزشی عمومی تخصصی

· برگزاری دوره های آموزشی-تخصصی استاندارد یا سفارش سازی شده با ارائه مدارک معتبر

· برگزاری آزمونهای تخصصی و فنی استاندارد با ارائه مدارک معتبر

· ایجاد لابراتوارهای فنی و تخصصی مجازی یا واقعی، ایستگاههای کاری و تحقیقاتی و اتاقهای کامپیوتر

· مشاوره، طراحی و اجرای مراکز داده یا اتاقهای سرور استاندارد

· طراحی و اجرای زیرساختهای ارتباطی مابین شعب و پردیسهای مختلف و یکپارچه سازی خدمات و سرویسها

صنایع انرژی شامل صنایع نفت، گاز، آب، برق، انرژی های پاک و انرژی اتمی

· بررسی، ممیزی و بازرسی دوره ای ساختارهای فناوری اطلاعات، ارائه گواهی های تایید فنی معتبر و ارائه راهکارها و توصیه های بهینه سازی و رفع ایرادات احتمالی

· پیاده سازی نظامهای استاندارد مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت در سازمان متناسب با نیاز

· مشاوره، طراحی و اجرای مراکز داده استاندارد اصلی و پشتیبان و ارتباطات لازم برای افزایش قابلیت اطمینان مراکز داده

· تهیه لیست تجهیزات، نیازسنجی کاربردها و مشاوره و تهیه اسناد برگزاری مناقصات

· مشاوره و نظارت بر برگزاری مناقصات، انتخاب مجری مناسب، نظارت بر حسن اجرای پروژه های فناوری اطلاعات

· طراحی و اجرای مراکز کنترل عملیات شبکه (NOC) و مراکز کنترل عملیات امنیت (SOC)

· طراحی و اجرای ساختارهای خاص امنیت اطلاعات و ارتباطات در سطح صنعتی خاص متناسب با نیاز و الزامات پدافند غیرعامل

· طراحی و اجرای زیرساختهای ارتباطی و انتقال داده ایمن و قابل اعتماد برای اتصال واحدهای مختلف در گستره جغرافیایی

· تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه های مختلف تخصصی و به روز رسانی پرسنل فعلی مطابق با تغییرات فناوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی استاندارد و سفارش سازی شده، سمینارها و کارگاههای آموزشی

· برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی عمومی جهت آموزش کاربران عادی از نحوه صحیح و موثر بهره گیری از خدمات و سرویسهای فناوری اطلاعات و آشنایی با چگونگی برخورد با مخاطرات و تهدیدات امنیتی عمومی و افشای اطلاعات

· تامین تجهیزات تخصصی و صنعتی ویژه در حوزه فناوری اطلاعات جهت بکارگیری در پروژه ها

· مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون اداری و صنعتی با استفاده از سیستمهای مجازی سازی و ذخیره سازی اطلاعات

بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صرافیها

· بررسی، ممیزی و بازرسی دوره ای ساختارهای فناوری اطلاعات، ارائه گواهی های تایید فنی معتبر و ارائه راهکارها و توصیه های بهینه سازی و رفع ایرادات احتمالی

· پیاده سازی نظامهای استاندارد مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت در سازمان متناسب با نیاز

· مشاوره، طراحی و اجرای مراکز داده استاندارد اصلی و پشتیبان و ارتباطات لازم برای افزایش قابلیت اطمینان مراکز داده

· تهیه لیست تجهیزات، نیازسنجی کاربردها و مشاوره و تهیه اسناد برگزاری مناقصات متناسب با الزامات بانک مرکزی

· مشاوره و نظارت بر برگزاری مناقصات، انتخاب مجری مناسب، نظارت بر حسن اجرای پروژه های فناوری اطلاعات

· مشاوره و طراحی تغییر و به روز رسانی ساختارهای فناوری اطلاعات متناسب با نیازها و الزامات نوین

· طراحی و اجرای مراکز کنترل عملیات شبکه (NOC) و مراکز کنترل عملیات امنیت (SOC)

· طراحی و اجرای ساختارهای خاص امنیت اطلاعات و ارتباطات ایمن باکاربرد خاص مالی و بانکی متناسب با نیاز

· طراحی و پیاده سازی تمهیدات رمزنگاری مورد نیاز در تراکنشهای بانکی واقعی یا رمز ارزها

· طراحی و پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز

· طراحی و اجرای زیرساختهای ارتباطی و انتقال داده ایمن و قابل اعتماد برای اتصال شعب و پایانه های بانکی مختلف در گستره جغرافیایی

· تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه های مختلف تخصصی و به روز رسانی پرسنل فعلی مطابق با تغییرات فناوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی استاندارد و سفارش سازی شده، سمینارها و کارگاههای آموزشی

· برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی عمومی جهت آموزش کاربران عادی از نحوه صحیح و موثر بهره گیری از خدمات و سرویسهای فناوری اطلاعات و آشنایی با چگونگی برخورد با مخاطرات و تهدیدات امنیتی عمومی و افشای اطلاعات

· تامین تجهیزات تخصصی ویژه در حوزه فناوری اطلاعات جهت بکارگیری در پروژه ها

· مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستمهای مجازی سازی و ذخیره سازی اطلاعات

بیمارستانها، آزمایشگاههای پزشکی و تحقیقاتی، مراکز پزشکی و تحقیقاتی

· بررسی، ممیزی و بازرسی دوره ای ساختارهای فناوری اطلاعات و ارائه راهکارها و توصیه های بهینه سازی و رفع ایرادات احتمالی

· پیاده سازی نظامهای استاندارد مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت در سازمان متناسب با نیاز

· مشاوره، طراحی و اجرای مراکز داده استاندارد اصلی و پشتیبان و ارتباطات لازم برای افزایش قابلیت اطمینان مراکز داده

· تهیه لیست تجهیزات، نیازسنجی کاربردها و مشاوره و تهیه اسناد برگزاری مناقصات متناسب

· مشاوره و نظارت بر برگزاری مناقصات، انتخاب مجری مناسب، نظارت بر حسن اجرای پروژه های فناوری اطلاعات

· مشاوره و طراحی تغییر و به روز رسانی ساختارهای فناوری اطلاعات متناسب با نیازها و الزامات نوین

· طراحی و اجرای ساختارهای خاص امنیت اطلاعات و ارتباطات ایمن

· طراحی و پیاده سازی سیستمهای ذخیره سازی اطلاعات، بانکهای اطلاعاتی و ذخیره سازی شیء گرا

· طراحی و اجرای زیرساختهای ارتباطی و انتقال داده ایمن و قابل اعتماد برای اتصال واحدها و بخشهای مختلف

· تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه های مختلف تخصصی و به روز رسانی پرسنل فعلی مطابق با تغییرات فناوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی استاندارد و سفارش سازی شده، سمینارها و کارگاههای آموزشی

· برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی عمومی جهت آموزش کاربران عادی از نحوه صحیح و موثر بهره گیری از خدمات و سرویسهای فناوری اطلاعات و آشنایی با چگونگی برخورد با مخاطرات و تهدیدات امنیتی عمومی

· تامین تجهیزات تخصصی ویژه در حوزه فناوری اطلاعات جهت بکارگیری در پروژه ها

· مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستمهای مجازی سازی و ذخیره سازی اطلاعات

· مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون خدمات درمانی

هتلها، اقامتگاهها، مراکز تفریحی و گردشگری

· طراحی ساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب با فضای کسب و کار

· استفاده از راهکارهای ارزان، با قابلیت راه اندازی سریع و سادگی در اجرا، ایمن و قابل اطمینان (Plug and Play)

· تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز

· پشتیبانی و نگهداری ساختارهای فناوری اطلاعات به صورت حضوری یا از راه دور

· تامین تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز

· مدیریت کاربران و سرویسهای ارائه شده به گروههای کاربری مختلف در محیطی امن و حفاظت شده

· طراحی و اجرای زیرساختهای ارتباطی مابین اقامتگاهها و بخشهای مختلف و یکپارچه سازی خدمات و سرویسها

· مشاوره، طراحی و پیاده سازی سرویسهای مالتی مدیا صوتی، تصویری به صورت تعاملی

· مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون خدمات اقامتی و گردشگری

کارخانجات، مراکز تولیدی و صنعتی

· بررسی، ممیزی و بازرسی دوره ای ساختارهای فناوری اطلاعات، ارائه گواهی های تایید فنی معتبر و ارائه راهکارها و توصیه های بهینه سازی و رفع ایرادات احتمالی

· پیاده سازی نظامهای استاندارد مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت در سازمان متناسب با نیاز

· مشاوره، طراحی و اجرای مراکز داده استاندارد اصلی و پشتیبان و ارتباطات لازم برای افزایش قابلیت اطمینان مراکز داده

· تهیه لیست تجهیزات، نیازسنجی کاربردها و مشاوره و تهیه اسناد برگزاری مناقصات

· مشاوره و نظارت بر برگزاری مناقصات، انتخاب مجری مناسب، نظارت بر حسن اجرای پروژه های فناوری اطلاعات

· طراحی و اجرای مراکز کنترل عملیات شبکه (NOC) و مراکز کنترل عملیات امنیت(SOC) صنعتی

· طراحی و اجرای ساختارهای خاص امنیت اطلاعات و ارتباطات در سطح صنعتی خاص متناسب با نیاز و الزامات پدافند غیرعامل

· طراحی و اجرای زیرساختهای ارتباطی و انتقال داده ایمن و قابل اعتماد برای اتصال واحدهای مختلف در گستره جغرافیایی

· تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه های مختلف تخصصی و به روز رسانی پرسنل فعلی مطابق با تغییرات فناوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی استاندارد و سفارش سازی شده، سمینارها و کارگاههای آموزشی

· برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی عمومی جهت آموزش کاربران عادی از نحوه صحیح و موثر بهره گیری از خدمات و سرویسهای فناوری اطلاعات و آشنایی با چگونگی برخورد با مخاطرات و تهدیدات امنیتی عمومی و افشای اطلاعات

· تامین تجهیزات تخصصی و صنعتی ویژه در حوزه فناوری اطلاعات جهت بکارگیری در پروژه ها

· مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون اداری و صنعتی با استفاده از سیستمهای مجازی سازی و ذخیره سازی اطلاعات

کسب و کارهای بزرگ، ادارات، سازمانها و نهادها

· بررسی، ممیزی و بازرسی دوره ای ساختارهای فناوری اطلاعات، ارائه گواهی های تایید فنی معتبر و ارائه راهکارها و توصیه های بهینه سازی و رفع ایرادات احتمالی

· پیاده سازی نظامهای استاندارد مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت در سازمان متناسب با نیاز

· مشاوره، طراحی و اجرای مراکز داده استاندارد اصلی و پشتیبان و ارتباطات لازم برای افزایش قابلیت اطمینان مراکز داده

· تهیه لیست تجهیزات، نیازسنجی کاربردها و مشاوره و تهیه اسناد برگزاری مناقصات

· مشاوره و نظارت بر برگزاری مناقصات، انتخاب مجری مناسب، نظارت بر حسن اجرای پروژه های فناوری اطلاعات

· طراحی و اجرای مراکز کنترل عملیات شبکه (NOC) و مراکز کنترل عملیات امنیت (SOC)

· مشاوره، طراحی و پیاده سازی ایستگاههای کاری مورد نیاز کاربران

· مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت کاربران و سرویسهای ارائه شده به گروههای کاربری مختلف در محیطی امن و حفاظت شده

· پشتیبانی و نگهداری ساختارهای فناوری اطلاعات به صورت حضوری یا از راه دور

· طراحی و اجرای ساختارهای خاص امنیت اطلاعات و ارتباطات به صورت خاص متناسب با نیاز و الزامات پدافند غیرعامل

· طراحی و اجرای زیرساختهای ارتباطی و انتقال داده ایمن و قابل اعتماد برای اتصال واحدهای مختلف در گستره جغرافیایی

· تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه های مختلف تخصصی و به روز رسانی رسنل فعلی مطابق با تغییرات فناوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی استاندارد و سفارش سازی شده، سمینارها و کارگاههای آموزشی

· برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی عمومی جهت آموزش کاربران عادی از نحوه صحیح و موثر بهره گیری از خدمات و سرویسهای فناوری اطلاعات و آشنایی با چگونگی برخورد با مخاطرات و تهدیدات امنیتی عمومی و افشای اطلاعات

· تامین تجهیزات تخصصی ویژه در حوزه فناوری اطلاعات جهت بکارگیری در پروژه ها

· مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون اداری با استفاده از سیستمهای مجازی سازی و ذخیره سازی اطلاعات